4th Floor, National Health Building 88/39 Tiwanon 14 Road Taradkwan, Muang District Nonthaburi 11000
Font Size
-
+
color contrast
C
C
C
Search
เมนู

รายงานการประเมิน ITA พ.ศ. 2567

การเปิดเผยข้อมูล

         มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน 5 ประเด็น คือ 

  1. ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน การประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
  2. การบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ได้แก่ แผนการดำเนินงานและงบประมาณ การปฏิบัติงาน และการให้บริการและการติดต่อประสานงาน
  3. การจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  4. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล และการขับเคลื่อนจริยธรรม
  5. การส่งเสริมความโปร่งใส ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงาน

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อ

weblinks

องค์ประกอบด้านข้อมูล

o1

โครงสร้าง 2567

แผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน https://www.hsri.or.th/organize

o1_1 https://www.hsri.or.th/storage/texteditor/pdf/o1_1.pdf

o1_2 https://www.hsri.or.th/storage/texteditor/pdf/o1_2.pdf

o1_3 https://www.hsri.or.th/storage/texteditor/pdf/o1_3.pdf

 

o   แสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน*
o   แสดงตำแหน่งที่สำคัญและการแบ่งส่วนงานภายใน ยกตัวอย่างเช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น
*กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ให้แสดงแผนผังโครงสร้าง ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจำ

o2

ข้อมูลผู้บริหาร 
https://www.hsri.or.th/board

o   แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย*
(1) ผู้บริหารสูงสุด
(2) รองผู้บริหารสูงสุด
o   แสดงข้อมูลของผู้บริหารแต่ละคน อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ชื่อ-นามสกุล
(2) ตำแหน่ง
(3) รูปถ่าย
(4) ช่องทางการติดต่อ
*กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ให้แสดงข้อมูลผู้บริหารในฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจำ

o3

อำนาจหน้าที่
https://www.hsri.or.th/storage/doc/articles/627/file_download/1713931528.pdf

o   แสดงข้อมูลเฉพาะที่อธิบายถึงหน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน*
*ต้องไม่เป็นการแสดงข้อมูลกฎหมายทั้งฉบับ

o4

ข้อมูลการติดต่อ
https://www.hsri.or.th/contact_us

o แสดงข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ที่อยู่หน่วยงาน
(2) หมายเลขโทรศัพท์
(3) E-mail ของหน่วยงาน
(4) แผนที่ตั้ง

 

 

การประชาสัมพันธ์

ข้อ

weblinks

องค์ประกอบด้านข้อมูล

o5

ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ตามหน้าที่ภารกิจหน่วยงาน
https://www.hsri.or.th/news/1

แสดง QR code แบบวัด EIT ของหน่วยงาน
https://www.hsri.or.th/storage/texteditor/image/1713932643.pngo แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
o  แสดง QR code แบบวัด EIT ของหน่วยงานที่ดาวน์โหลดจากระบบ ITAS ไว้บนหน้าแรกของเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน เพื่อให้ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการมีโอกาสได้มีส่วนร่วมในการประเมิน ITA ของหน่วยงาน
o  เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2567

 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

ข้อ

weblinks

องค์ประกอบด้านข้อมูล

o6

Q&A  - ช่องทางการสื่อสาร

Q&A  https://www.hsri.or.th/faq

Massenger Chat, Line Officail Chat, Twitter
https://www.hsri.or.th//storage/texteditor/pdf/media2567.pdf

o   แสดงช่องทางการสอบถามข้อมูลต่าง ๆ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Messenger Live Chat, Chatbot, Line official Account, Web board*
o     สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
* ไม่รวมถึง E-mail

 

การบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณแผนการดำเนินงานและงบประมาณ

ข้อ

weblinks

องค์ประกอบด้านข้อมูล

o7

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

o7 https://www.hsri.or.th/strategic

 

o     แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง
(2) เป้าหมายของแต่ละยุทธศาสตร์หรือแนวทาง
(3) ตัวชี้วัดของเป้าหมายตาม (2)

o    เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2567

o8

 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

o8 https://www.hsri.or.th/Executionplan

o     แสดงแผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2567 ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

(1) โครงการหรือกิจกรรม

(2) ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม

(3) งบประมาณที่ใช้แต่ละโครงการหรือกิจกรรม

(4) ระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม
o     แสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ที่มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม
(2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม

o9

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

o     แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม
(2) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม
(3) ระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม (ระบุเป็น วัน เดือน ปีที่เริ่มและสิ้นสุดการดำเนินการ)
(4) ปัญหา/อุปสรรค
(5) ข้อเสนอแนะ
o    เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2566

 

การปฏิบัติงาน

ข้อ

weblinks

องค์ประกอบด้านข้อมูล

o10

 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

คู่มือบริหารจัดการงานวิจัย

https://www.hsri.or.th/storage/doc/articles/169/file_download/1692854542_file_download.pdf

 

o     แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน* ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย 
(1) ชื่องาน
(2) วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(3) ระยะเวลาการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอน
(4) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
* กรณีมีองค์กรกลางที่มีหน้าที่กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติในเรื่องนั้น หน่วยงานสามารถนำข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานได้ แต่จะต้องมีองค์ประกอบด้านข้อมูลครบตามที่กำหนด

 

การให้บริการและการติดต่อประสานงาน*

* การให้บริการ หมายถึง การให้บริการหรือการให้บริการข้อมูลตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจตามกฎหมายของหน่วยงาน

            สำหรับหน่วยงานที่มีการให้บริการหรือการให้บริการข้อมูลเป็นจำนวนมาก อาจมุ่งเน้นเผยแพร่การให้บริการหรือการให้บริการข้อมูลที่มีความสำคัญต่อภารกิจของหน่วยงาน

 

ข้อ

weblinks

องค์ประกอบด้านข้อมูล

o11

 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่*

คู่มื่อประชาชน(การพิจารณายกเว้น)
https://www.hsri.or.th/storage/texteditor/pdf/o11_1.pdf

คู่มือประชาชน การทบทวนครั้งแรก
https://www.hsri.or.th/storage/texteditor/pdf/o11_2.pdf

คู่มือสำหรับประชาชน (การทบทวนต่อเนื่อง) 
https://www.hsri.or.th/storage/texteditor/pdf/o11_3.pdf

 

o   แสดงคู่มือการให้บริการหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน*  ที่มีรายละเอียดของแต่ละงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ชื่องาน
(2) วิธีการขั้นตอนการให้บริการ
(3) ระยะเวลาแต่ละขั้นตอน
(4) ช่องทางให้บริการ เช่น สถานที่ ส่วนงานที่รับผิดชอบ E-service One Stop Service
(5) ค่าธรรมเนียม (กรณีไม่มีค่าธรรมเนียม
ให้ระบุว่า “ไม่มีค่าธรรมเนียม”)
(6) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
* กรณีมีองค์กรกลางที่มีหน้าที่กำหนดมาตรฐานการให้บริการในเรื่องนั้น หน่วยงานสามารถนำข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานได้ แต่จะต้องมีองค์ประกอบด้านข้อมูลครบตามที่กำหนด

o12

ข้อมูลสถิติการให้บริการ*

o     แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดของแต่ละงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) จำนวนผู้รับบริการที่เข้ามารับบริการ ณ จุดให้บริการ (Walk-in)
(2) จำนวนผู้รับบริการผ่านช่องทาง E-Service
o     เป็นข้อมูลสถิติของปี พ.ศ. 2566

o13

 EService

คลังข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพ

E-Journal วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข

o     แสดงระบบการให้บริการ ผ่านช่องทางออนไลน์* ที่ผู้ขอรับบริการไม่ต้องเดินทางมายังจุดให้บริการ
o     แสดงรายละเอียดวิธีการใช้งานระบบการให้บริการ
o     สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
* ไม่รวมถึงช่องทางการถาม - ตอบ (Q&A) หรือสื่อสารตามปกติแบบออนไลน์ของหน่วยงาน

 

การจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อ

weblinks

องค์ประกอบด้านข้อมูล

o14

 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

o     แสดงรายการการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานในประเภทงบรายจ่ายหมวดงบลงทุนที่จะมีการดำเนินการในปี พ.ศ. 2567 ทุกรายการ ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
(1) งานที่ซื้อหรือจ้าง
(2) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)
(3) แหล่งที่มาของงบประมาณ
(4) วิธีการที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ
(5) ช่วงเวลาที่คาดว่าจะเริ่มดำเนินการ

o15

 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EGP
https://www.hsri.or.th/egp

- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
https://www.hsri.or.th/procurement/plan

 

 

 

o     แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560*
o     แสดงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ยกตัวอย่างเช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
o     เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ในปี พ.ศ. 2567
* กรณีไม่มีการจัดจ้างฯ ที่มีวงเงินเกิน 5 แสนบาทหรือที่กฎหมายไม่ได้กำหนดให้ต้องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ให้หน่วยงานอธิบายเพิ่มเติมโดยละเอียด หรือเผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างฯในกรณีดังกล่าว

o16

 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

o     แสดงความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานที่มีการลงนามในสัญญาแล้ว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ที่มีรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) งานที่ซื้อหรือจ้าง
(2) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)
(3) แหล่งที่มาของงบประมาณ
(4) สถานะการจัดซื้อจัดจ้างฯ
(5) วิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ
(6) ราคากลาง (บาท)
(7) ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (บาท)(8) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก
(9) รายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก
(10) เลขที่โครงการ
(11) วันที่ลงนามในสัญญา 
(12) วันสิ้นสุดสัญญา
 o     เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ในปี พ.ศ. 2567

017

 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

สรุปรายงานล

https://www.hsri.or.th/storage/texteditor/xls/o17.xls

o     แสดงรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
(1) จำนวนรายการจัดซื้อจัดจ้างฯ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ
(2) งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างฯ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ (บาท)
(3) ปัญหา/อุปสรรค
(4) ข้อเสนอแนะ
o     แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
(1) งานที่ซื้อหรือจ้าง
(2) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)
(3) แหล่งที่มาของงบประมาณ
(4) สถานะการจัดซื้อจัดจ้างฯ
(5) วิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ
(6) ราคากลาง (บาท)
(7) ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (บาท)
(8) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก
(9) รายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก
(10) เลขที่โครงการ
(11) วันที่ลงนามในสัญญา 
(12) วันสิ้นสุดสัญญา
o     เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2566

 

การบริหารและพันาทรัพยากรบุคคล

ข้อ

weblinks

องค์ประกอบด้านข้อมูล

o18

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

o     แสดงแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
(1) โครงการหรือกิจกรรม
(2) งบประมาณที่ใช้แต่ละโครงการหรือกิจกรรม
(3) ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการหรือกิจกรรม
o เป็นแผนฯ ที่มีความครอบคลุมทั้งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2567

o19

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 

 o  แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
(1) โครงการหรือกิจกรรม
(2) ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ/กิจกรรม
(3) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
(4) ระยะเวลาในการดำเนินการ (ระบุเป็น วัน เดือน ปีที่เริ่มและสิ้นสุดการดำเนินการ)
(5) ข้อมูลสถิติอัตรากำลัง จำแนกตามประเภทตำแหน่ง
(6) ข้อมูลสถิติจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(7) ปัญหา/อุปสรรค
(8) ข้อเสนอแนะ
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2566

o20

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

แสดงประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ*
*กรณีประมวลจริยธรรมจะต้องดำเนินการโดยองค์กรที่มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
*กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงประมวลจริยธรรมจำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

o21

การขับเคลื่อนจริยธรรม

https://www.hsri.or.th/storage/texteditor/pdf/o21_1.pdf

o     แสดงผลการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

 (1) การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม โดยให้แสดงเป็นคำสั่งแต่งตั้งที่เป็นทางการ

(2) แนวปฏิบัติ Dos & Don’ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม ที่จัดทำขึ้นโดยหน่วยงาน

(3)การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตร หรือ กิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมที่ดำเนินการโดยหน่วยงาน ในปี พ.ศ. 2567

(4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล และการขับเคลื่อนจริยธรรม

(5) การส่งเสริมความโปร่งใส ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงาน

 

การส่งเสริมความโปร่งใส การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อ

weblinks

องค์ประกอบด้านข้อมูล

o22

 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

https://www.hsri.or.th/storage/texteditor/pdf/o22.pdf

o     แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

      (1) รายละเอียดของข้อมูลที่ผู้ร้องควรรู้เพื่อใช้ในการร้องเรียน เช่น ชื่อ-สกุลของผู้ถูกร้อง ช่วงเวลาการกระทำความผิด พฤติการณ์การทุจริตและประพฤติมิชอบ

      (2) ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

      (3) ขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

      (4) ส่วนงานที่รับผิดชอบ

     (5) ระยะเวลาดำเนินการ

o23

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

https://www.hsri.or.th/storage/texteditor/pdf/o23.pdf

o    แสดงช่องทางออนไลน์ที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยต้องแยกต่างหากจากช่องทางการร้องเรียนทั่วไป 
o    เป็นช่องทางที่มีการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส
o    สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

o24

 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

https://www.hsri.or.th/storage/texteditor/pdf/o24.pdf

o แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
(1) จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด
(2) จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
(3) จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 
o เป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2566

 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ข้อ

weblinks

องค์ประกอบด้านข้อมูล

o25

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

https://www.hsri.or.th/storage/texteditor/pdf/o25.pdf

o    แสดงผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

      (1) ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม

      (2) สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

      (3) ผลจากการมีส่วนร่วม

      (4) การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน

เป็นการดำเนินการโดยหน่วยงาน ในปี พ.ศ. 2567

 

การป้องกันการทุจริต

มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 2 ประเด็น คือ

(1) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน ได้แก่ นโยบายไม่รับของขวัญ และการประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

(2) การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ได้แก่ แผนป้องกันการทุจริต มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงการให้ความสำคัญต่อผลการประเมินเพื่อนำไปสู่การจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการกำกับติดตามการนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน นโยบาย No Gift Policy

ข้อ

weblinks

องค์ประกอบด้านข้อมูล

o26

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

https://www.hsri.or.th/storage/texteditor/pdf/o26_th.pdf
https://www.hsri.or.th/storage/texteditor/pdf/o26_en.pdf

o    เป็นประกาศฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ* อย่างเป็นทางการที่ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุด ที่ดำรงตำแหน่งในปี พ.ศ. 2567
o    มีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศว่าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนในหน่วยงานจะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในขณะ/ก่อน/หลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o    เป็นการประกาศสำหรับปี พ.ศ. 2567 
* การประกาศฯ ให้ประกาศในทุกปีงบประมาณ (ถึงแม้ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานยังเป็นบุคคลเดิม) 

o27

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

https://www.hsri.or.th/storage/texteditor/pdf/o27.pdf

o    แสดงการดำเนินกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
o    เป็นการดำเนินกิจกรรมในลักษณะการประชุม การสัมมนา เพื่อถ่ายทอดหรือมอบนโยบาย หรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
o    เป็นการดำเนินการโดยหน่วยงาน ในปี พ.ศ. 2567

o28

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

https://www.hsri.or.th/storage/texteditor/pdf/o28.pdf

o    แสดงรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ สำหรับหน่วยงาน
o    เป็นรายงานผลในภาพรวมของหน่วยงาน ในปี พ.ศ. 2566 

o29

รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

https://www.hsri.or.th/storage/texteditor/pdf/o29.pdf

o    แสดงรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาสำหรับหน่วยงาน ตามมาตรา 128 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
o  เป็นรายงานผลในภาพรวมของหน่วยงาน ในปี พ.ศ. 2566

 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อ

weblinks

องค์ประกอบด้านข้อมูล

o30

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

 

o แสดงผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้ 
(1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558*
(2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
(3) การจัดซื้อจัดจ้าง
(4) การบริหารงานบุคคล
o ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตแต่ละประเด็น ต้องมีรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย 
(1) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง
(2) มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2567
* กรณีหน่วยงานที่ไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ให้ระบุว่า “ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนงานอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558”
o31

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

o แสดงผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2566 ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย 
(1) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง
(2) มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
(3) ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง 
o32

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

https://www.hsri.or.th/storage/texteditor/pdf/o32.pdf

o แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม หรือธรรมาภิบาลที่จัดทำโดยหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
(1) โครงการ/กิจกรรม
(2) งบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม*
(3) ระยะเวลาดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2567
*กรณีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ ให้ระบุในแผนว่าไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ
o33

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

https://www.hsri.or.th/storage/texteditor/pdf/o33.pdf

o แสดงผลการดำเนินการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม หรือธรรมาภิบาล ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ผลดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม 
(2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม*
(3) ปัญหา/อุปสรรค
(4) ข้อเสนอแนะ
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2566
*กรณีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ ให้ระบุในผลว่าไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ

 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ข้อ

weblinks

องค์ประกอบด้านข้อมูล

o34

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

- https://www.hsri.or.th/storage/texteditor/pdf/o34.pdf

o แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2566* ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วยประเด็น ดังต่อไปนี้
(1) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
(2) การให้บริการและระบบ E-Service
(3) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ
(4) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ
(5) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง 
(6) กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล
(7) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
o แสดงการกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ* ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
(1) วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ
(2) การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
(3) การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ
(4) ระยะเวลา
o แสดงการวิเคราะห์ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
* กรณีหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินฯ เป็นครั้งแรก ให้หน่วยงานวิเคราะห์ตามประเด็นที่กำหนดโดยคำนึงถึงบริบทและการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน

o35

รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

https://www.hsri.or.th/storage/texteditor/pdf/o35.pdf

 

o แสดงผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน* ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
(1) มาตรการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
(2) สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการหรือกิจกรรม
(3) ผลลัพธ์หรือความสำเร็จของการดำเนินการ
o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
* กรณีหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินฯ เป็นครั้งแรก ให้หน่วยงานรายงานตามประเด็นที่กำหนดโดยคำนึงถึงบริบทและการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน

 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดบนเว็บไซต์ของเรา โปรดศึกษาเพิ่มเติมที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

จัดการความเป็นส่วนตัว
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
(Strictly Necessary Cookies) เปิดใช้งานตลอด

คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของ สวรส เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของ สวรส. ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้