4th Floor, National Health Building 88/39 Tiwanon 14 Road Taradkwan, Muang District Nonthaburi 11000
Font Size
-
+
color contrast
C
C
C
Search
เมนู

ทำเนียบผู้บริหาร

คณะกรรมการ สวรส.

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานกรรมการ คณะกรรมการ สวรส.

นายสันติ พร้อมพัฒน์

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานกรรมการ โทรศัพท์ 0 2590 2023

นายกิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข (รองประธาน) คณะกรรมการ สวรส.

นายกิตติศักดิ์ อักษรวงศ์

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข (รองประธาน) โทรศัพท์ 0 2027 9709

นายพิศาล พงศาพิชณ์ ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คณะกรรมการ สวรส.

นายพิศาล พงศาพิชณ์

ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โทรศัพท์ 0 2561 3697

 ประวัติการทำงาน

-

กระทรวงอุตสาหกรรม โทรศัพท์ 0 2202 3275

นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการ สวรส.

นายสุเทพ แก่งสันเทียะ

กระทรวงศึกษาธิการ โทรศัพท์ 0 2027 9709

นางสาววรวรรณ พลิคามิน ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการ สวรส.

นางสาววรวรรณ พลิคามิน

ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โทรศัพท์ 0 2027 9709

 ประวัติการทำงาน

นางสาวจันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ ผู้แทนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม คณะกรรมการ สวรส.

นางสาวจันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์

ผู้แทนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โทรศัพท์ 0 2027 9709

ประวัติการทำงาน

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ คณะกรรมการ สวรส.

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ โทรศัพท์ 0 2027 9709

 ประวัติการทำงาน

นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข คณะกรรมการ สวรส. และ เลขานุการ

นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (กรรมการและเลขานุการ) โทรศัพท์ 0 2027 9703

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สวรส

ศ.ดร.นพ. นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.ดร.นพ. นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โทรศัพท์ 0 2027 9709

 ประวัติการทำงาน

ศ.ดร.ธานินทร์ ศิลป์จารุ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.ดร.ธานินทร์ ศิลป์จารุ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โทรศัพท์ 0 2027 9709

 ประวัติการทำงาน

ศ.คลินิก นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.คลินิก นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โทรศัพท์ 0 2027 9709

 ประวัติการทำงาน

นายพัลลภ ศักดิ์โสภณกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายพัลลภ ศักดิ์โสภณกุล

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  โทรศัพท์ 0 2027 9709

 ประวัติการทำงาน

ศ.ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โทรศัพท์ 0 2027 9709

 ประวัติการทำงาน

ศ.ดร. บรรเจิด สิงคะเนติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.ดร. บรรเจิด สิงคะเนติ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โทรศัพท์ 0 2027 9709

 ประวัติการทำงาน

นางดวงตา ตันโช กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางดวงตา ตันโช

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โทรศัพท์ 0 2027 9709

 ประวัติการทำงาน

คณะผู้บริหาร สวรส.

นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข โทรศัพท์ 0 2027 9703

ผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

ผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข โทรศัพท์ 0 2027 9703

นายธีรธัช กันตามระ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

นายธีรธัช กันตามระ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข โทรศัพท์ 0 2027 9708

ทพ.จเร วิชาไทย ผู้จัดการงานวิจัย

ทพ.จเร วิชาไทย

ผู้จัดการงานวิจัย โทรศัพท์ 0 2027 9704

ดร.จุไรรัตน์ พรหมใจ ผู้จัดการงานวิจัย

ดร.จุไรรัตน์ พรหมใจ

ผู้จัดการงานวิจัย โทรศัพท์ 0 2027 9706

ดร.ภญ.นพคุณ ธรรมธัชอารี ผู้จัดการงานวิจัยอาวุโส

ดร.ภญ.นพคุณ ธรรมธัชอารี

ผู้จัดการงานวิจัยอาวุโส โทรศัพท์ 0 2027 9705

นางสาวบุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ ผู้จดการงานวิจัย

นางสาวบุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ

ผู้จดการงานวิจัย โทรศัพท์ 0 2027 9707

นายสุรัติ ฉัตรไชยาฤกษ์ ผู้จัดการสำนักบริหารกลาง

นายสุรัติ ฉัตรไชยาฤกษ์

ผู้จัดการสำนักบริหารกลาง โทรศัพท์ 0 2027 9707

----

หัวหน้าหน่วยงานสนับสนุนทั่วไป โทรศัพท์ 0 2027 9701 ต่อ 9012

นางสาวอุทุมพร มยาเศรษฐ หัวหน้าหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวอุทุมพร มยาเศรษฐ

หัวหน้าหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทรศัพท์ 0 2027 9701 ต่อ 9027

นางสาวนิธิภา อุดมสาลี หัวหน้าหน่วยงานสื่อสาร

นางสาวนิธิภา อุดมสาลี

หัวหน้าหน่วยงานสื่อสาร โทรศัพท์ 0 2027 9701 ต่อ 9034

นางสาวกชรัตน์ ขันธประโยชน์ หัวหน้าหน่วยงานการเงินและบัญชี

นางสาวกชรัตน์ ขันธประโยชน์

หัวหน้าหน่วยงานการเงินและบัญชี โทรศัพท์ 0 2027 9701 ต่อ 9020

นายวิทพงศ์ สินสูงสุด หัวหน้าหน่วยงานนโยบายและแผน

นายวิทพงศ์ สินสูงสุด

หัวหน้าหน่วยงานนโยบายและแผน เบอร์โทรศัพท์ 0 2027 9701 ต่อ 9024

-

หัวหน้าหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ โทรศัพท์ 0 2027 9701 ต่อ 9030

นางสาวโสภิชา เล้าเกต หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

นางสาวโสภิชา เล้าเกต

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน โทรศัพท์ 0 2027 9701 ต่อ 9039

นางสาวณัฐิญา ศิลปอนันต์ รักษาการหัวหน้าหน่วยงานกฎหมาย

นางสาวณัฐิญา ศิลปอนันต์

รักษาการหัวหน้าหน่วยงานกฎหมาย โทรศัพท์ 0 2027 9701 ต่อ 9041

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดบนเว็บไซต์ของเรา โปรดศึกษาเพิ่มเติมที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

จัดการความเป็นส่วนตัว
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
(Strictly Necessary Cookies) เปิดใช้งานตลอด

คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของ สวรส เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของ สวรส. ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้