4th Floor, National Health Building 88/39 Tiwanon 14 Road Taradkwan, Muang District Nonthaburi 11000
Font Size
-
+
color contrast
C
C
C
Search
เมนู

ข่าว/ความเคลื่อนไหว

15.03.2024
405 Views

สวรส. ผนึกภาคีขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 3P Safety สู่ความปลอดภัยของผู้ป่วย-บุคลากรสาธารณสุข-ประชาชน

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) ผนึกภาคีสุขภาพขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความปลอดภัยของผู้ป่วย บุคลากรสาธารณสุข และประชาชน (พ.ศ. 2567-2570) ในการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 24 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรภาคีเครือข่าย ศ.พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข นพ.สุเทพ เพชรมาก เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และ พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการ สรพ. ร่วมให้มุมมองการขับเคลื่อนตามภารกิจของแต่ละองค์กร เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2567 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี
15.03.2024
719 Views

สวรส. จัดเวที 5 ปี จีโนมิกส์ประเทศไทย “พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน - หนุนงานวิจัย” ก้าวสู่การพัฒนาระบบสุขภาพและอนาคตการแพทย์ไทย

สวรส. จัดประชุมสื่อสารผลงาน 5 ปี จีโนมิกส์ประเทศไทย แห่งการขับเคลื่อนสู่บริการการแพทย์แม่นยำ นำเสนอความก้าวหน้าการทำงานประสานงานภาคีเครือข่าย การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การเก็บข้อมูลพันธุกรรมคนไทย 5 หมื่นราย การสนับสนุนการวิจัย ตลอดจนการพัฒนาแนวทางการนำข้อมูลพันธุกรรมไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการ การวิจัย การบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 มี.ค. 2567 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กทม.
07.03.2024
1218 Views

สวรส. และ เอ็มเทค สวทช. ร่วมมือกับไทยวาโก้ เปิดตัวนวัตกรรมชุดบอดีสูท “เรเชล (Rachel)” นวัตกรรมสำหรับสังคมอายุยืน ช่วยในการเคลื่อนไหวและป้องกันการบาดเจ็บ

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) เปิดตัวนวัตกรรมชุดบอดีสูท “เรเชล (Rachel)” โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้ข้อมูลเกี่ยวกับนวัตกรรมเพื่อสังคมอายุยืน
06.03.2024
6056 Views

สวรส. ร่วมกับ สมาคมโรคเบาหวานฯ จัดประชุมวิชาการเครือข่ายดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ยกระดับความรู้ พร้อมพัฒนาประสิทธิภาพระบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานประเทศไทย

โรคเบาหวานชนิดที่ 1 เป็นโรคเบาหวานที่พบได้ในทุกอายุ และพบบ่อยในเด็กวัยเรียน วัยรุ่น และวัยทำงาน มีสาเหตุเฉพาะต่างจากเบาหวานชนิดที่ 2 คือ เกิดจากเซลที่ผลิตฮอร์โมนอินซูลินเสื่อมสภาพไป ทำให้ร่างกายไม่มีฮอร์โมนอินซูลิน หรือมีไม่เพียงพอต่อกระบวนการทำงานในระบบสมดุลน้ำตาลของร่างกาย การรักษาจึงต้องมีการฉีดฮอร์โมนอินซูลินเข้าไปในร่างกายให้ระดับน้ำตาลมีความสมดุล ดังนั้นผู้ป่วยจึงจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับการฉีดอินซูลิน การรับประทานอาหารเพื่อควบคุมระดับ ซึ่งการวินิจฉัยผู้ป่วยจำเป็นต้องแยกผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 ออกจากผู้ป่วยเบาหวานวินิจฉัยอายุน้อยกว่า 30 ปี และเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีสาเหตุจากภาวะอ้วน วิถีชีวิต และพันธุกรรม เพื่อการรักษาอย่างถูกวิธีและเหมาะสมกับชนิดของโรค
22.02.2024
594 Views

สวรส. คว้า 2 โล่ห์รางวัล ปี 66 กองทุนเพื่อการพัฒนาระบบสาธารณสุข ที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น และมีประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการดีเด่น

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ในนามกองทุนเพื่อการพัฒนาระบบสาธารณสุข ได้รับรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2566 จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลผลการดำเนินงานดีเด่น และรางวัลประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการดีเด่น ซึ่งเป็นรางวัลที่กรมบัญชีกลางประกาศเกียรติคุณให้กับกองทุนหมุนเวียนที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญต่อการพัฒนาทุนหมุนเวียนให้มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการดำเนินงานอย่างมีมาตรฐาน สนับสนุนและส่งเสริมการเข้าถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ โดยในปีนี้มีทุนหมุนเวียนที่ได้รับรางวัล จำนวนทั้งสิ้น 14 รางวัล จาก 9 หน่วยงาน
09.02.2024
802 Views

คกก.ฯ ลงพื้นที่ติดตามงาน ‘รับยาที่ร้านยา’ กำหนดทิศทางพัฒนา พร้อมเคลื่อนบริการปฐมภูมิด้วยงานวิจัย ยกระดับระบบบัตรทอง

คณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายร้านยาในระบบหลักประกันสุขภาพ ประชุมกำหนด “ทิศทางและยุทธศาสตร์ 5 ปี เพื่อขับเคลื่อนนโยบายร้านยาในระบบหลักประกันสุขภาพ” โดยมี ภก.ปรีชา พันธุ์ติเวช อุปนายกสภาเภสัชกรรมคนที่ 2 และนายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทย เป็นประธานการประชุม นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.), นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.), นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนกรรมการจากภาคส่วนต่างๆ ร่วมประชุม เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 2567 ณ โรงแรมรอยัลไดมอน จ.เพชรบุรี
08.02.2024
2150 Views

แบบสอบถาม แสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ แนวปฏิบัติในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดขึ้นภายใต้แผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย

ร่างแนวทางการจัดการและการขอใช้ประโยชน์จากข้อมูลส่วนบุคคลฯ เป็นแนวปฏิบัติในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดขึ้นภายใต้แผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย เพื่อการเข้าถึงและการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ที่เป็นไปตามหลักสากล และคงไว้ซึ่งมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ตลอดจนการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นตามหลักธรรมาภิบาลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยท่านสามารถพิจารณาได้จากลิงค์ที่แนบมานี้
08.02.2024
668 Views

ครบ 1 ปี ความร่วมมือด้านจีโนมิกส์ไทย – สหราชอาณาจักร ไทย ผ่านครึ่งทางถอดรหัสพันธุกรรม 27,000 ราย ใช้เป็นฐานข้อมูลต่อยอดวิจัยพัฒนา ยกระดับอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) นายมาร์ค กูดดิ้ง เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย พร้อมด้วย ดอกเตอร์คอลิน วิลสัน หัวหน้าฝ่ายงานด้านนวัตกรรมและความก้าวหน้า สำนักชีววิทยาศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุขและการดูแลทางสังคม และนายเจมส์ ดูบอฟ ผู้อำนวยการความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ องค์กร Genomics England นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข นางสาวบุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ ผู้จัดการงานวิจัย สวรส. พร้อมด้วยผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญจากประเทศไทยและสหราชอาณาจักร ร่วมในงาน “ฉลองครบรอบ 1 ปี การ ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านจีโนมิกส์ ระหว่างสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ประเทศไทย และกระทรวงสาธารณสุขและการดูแลทางสังคม แห่งสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ” ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตอังกฤษ โฟร์ซีซั่นส์ เรสซิเดนซ์ กรุงเทพฯ
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดบนเว็บไซต์ของเรา โปรดศึกษาเพิ่มเติมที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

จัดการความเป็นส่วนตัว
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
(Strictly Necessary Cookies) เปิดใช้งานตลอด

คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของ สวรส เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของ สวรส. ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้