4th Floor, National Health Building 88/39 Tiwanon 14 Road Taradkwan, Muang District Nonthaburi 11000
Font Size
-
+
color contrast
C
C
C
Search
เมนู

สวรส. ชวนคุณมาร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของการพลิกระบบสุขภาพไทย เพื่อคุณภาพชีวิตของคนไทย และของคุณ ในงานประชุมวิชาการ สวรส. ร่วมพลิก “ระบบสุขภาพ” ไทย ด้วย “งานวิจัย” คุณภาพ

เปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 15 กรกฏาคม - 15 สิงหาคม พ.ศ. 2567
แบบฟอร์มลงทะเบียนออนไลน์  https://forms.gle/9SZNMuUzhGfyk9e69

ดาวน์โหลด หนังสือเชิญประชุม

 

update : 18-07-67

(ร่าง) กำหนดการประชุมวิชาการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ปี 2567 “ร่วมพลิกระบบสุขภาพไทย ด้วยงานวิจัยคุณภาพ” วันที่22-23 สิงหาคม 2567
ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

DAY 1 เช้า Plenary Session (07.00-12.00น.) วันที่ 22-23 สิงหาคม 2567 ห้อง Convention Center
07.00-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-09.30 น. พิธีเปิดการประชุม
กล่าวรายงาน โดย นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์  - ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “สร้างความเข้มแข็งของระบบสุขภาพด้วยงานวิจัย” และเปิดการประชุมโดย
นายสันติ พร้อมพัฒน์  - รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานกรรมการ สวรส.
09.30-10.30 น. พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การวิจัยด้านระบบสุขภาพและการแพทย์ โดย ผู้บริหารหน่วยงานวิจัยในระบบสุขภาพ
10.30-12.00 น. “หลอมรวมปัญญาสู่ทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ของระบบสุขภาพด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์”
นำเสนอโดย
นพ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์  - รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล  - ประธานกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.)*
นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ - มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ*
ศ.ดร.นพ.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล - ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ สวรส.*
ศ.วุฒิสาร ตันไชย - ผู้ทรงคุณวุฒิ

ดำเนินการอภิปรายโดย : นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ - ผู้อำนวยการ สวรส.

*อยู่ระหว่างประสานวิทยากร
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
DAY 1 บ่าย Parallel session (13.00-16.00 น.)
ห้องย่อยที่ 1 ห้อง Convention Center
13.00 - 16.00 น. “คุณค่างานวิจัยในการพลิกโฉมระบบสุขภาพ”
  เสวนาโดย
ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล - ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
พญ.มานิตา พรรณวดี  - กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ - คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.นพ.บวรศม ลีระพันธ์ - คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ดร.ภญ.วลัยพร พัชรนฤมล - สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท์  - เลขาธิการมูลนิธิประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ
นพ.ทิณกร โนรี  - มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ

ดำเนินการอภิปรายโดย:
ผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์ - รองผู้อำนวยการ สวรส.
ห้องย่อยที่ 2 ห้องทิวลิป
13.00 – 16.00น. “นวัตกรรมบริการ เพื่อขับเคลื่อนร้านยาในระบบหลักประกันสุขภาพ”
 

เสวนาโดย

ช่วงที่ 1(13.00-14.30 น.) : ระบบเทคโนโลยีสู่การพัฒนาร้านยา
รศ.สุณี เลิศสินอุดม  - สภาเภสัชกรรม
ผศ.ดร.สุรสิทธิ์ ล้อจิตรอำนวย - สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
ภญ.ศิวพร ปีเจริญทรัพย์ - ผู้ประกอบการร้านยา
ภญ.อมรรัตน์ ชวนไชยสิทธิ์  - โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
ภก.พิชยะ วิเศษจินดา - เภสัชกรประจำร้านยาศูนย์รวมยาสวนหลวง 

ช่วงที่ 2 (14.30-16.00 น.): ทิศทางนโยบายในการขับเคลื่อนร้านยาในระบบหลักประกันสุขภาพ
นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี  - เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ภก.ปรีชา พันธุ์ติเวช  - อุปนายกสภาเภสัชกรรม
พญ.มิ่งขวัญ สุพรรณพงศ์  - ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม

ดำเนินการอภิปรายโดย:
น.ส.ชลัญธร โยธาสมุทร  - สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ห้องย่อยที่ 3 ห้องลีลาวดี
13.00 – 16.00น. “งานวิจัยที่สร้างความเป็นธรรมให้ครอบคลุมความเปราะบางอย่างมีคุณภาพ”
 

ภาพรวมของการประชุม จัดแบ่งเป็น 4 ช่วง

ช่วงที่ 1 Start up ชวนคิด ชวนคุย ชวนเปิดประเด็น

ช่วงที่ 2 Orientation & Open house ภายใต้แผนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ช่วงที่ 3 Design Thinking & Inclusive Society, Experience & Example

ช่วงที่ 4 Sharing, Q&A

เสวนาโดย
รศ.ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง - นักวิจัย/นักวิชาการ
นส.สมพร เพ็งค่ำ - นักวิจัยสังกัดมูลนิธิเครือข่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะ

ดำเนินการอภิปรายโดย:
ทพ.จเร วิชาไทย  - ผู้จัดการงานวิจัย สวรส.

ห้องย่อยที่ 4 ห้องแกรนด์บอลรูม 1
13.00 – 16.00น. “Future Health & Cutting-Edge Medical Technology”
 

ช่วงที่ 1 (13.00 - 13.35 น.) : Talk หัวข้อ “สวรส. กับการยกระดับงานวิจัยด้านเทคโลยีการแพทย์ ก้าวสู่ยุคแห่งการแพทย์แห่งอนาคต พลิกโฉมระบบสุขภาพไทย”

โดย
นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์  - ผู้อำนวยการ สวรส.

ช่วงที่ 2 (13.15 - 14.30 น.) : Talk หัวข้อ “Future Health & Cutting-Edge Medical Technology”

โดย
ศ.นพ.วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ - ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเวชพันธุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.นพ.มานพ พิทักษ์ภากร - หัวหน้าศูนย์วิจัยเป็นเลิศด้านการแพทย์แม่นยำ ศูนย์จีโนมิกส์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ศ.นพ.สุรเดช หงส์อิง  - ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ผศ.ดร.นพ.นิพัญจน์ อิศรเสนา ณ อยุธยา - หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศ. ทางการแพทย์ด้านสเต็มเซลล์และเซลล์บำบัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์. สภากาชาดไทย

ช่วงที่ 3 (14.40 -15.40 น.) : เสวนา หัวข้อ “การขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาการแพทย์ขั้นสูง สู่ระบบบริการ-อุตสาหกรรม องคาพยพที่สำคัญ ในมุมมองภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง”

ผู้แทนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.)  - ภาครัฐ
ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) -  ภาครัฐ
ผู้แทนบริษัท N Health Thailand - ภาคเอกชน
ผู้แทนบริษัท (ผลิตเครื่องมือแพทย์) - ภาคเอกชน
นพ.วาโย อัศวรุ่งเรือง - คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข  - ภาคการเมือง

ดำเนินการอภิปรายโดย :
คุณวีระศักดิ์ ขอบเขต  - ผู้ดำเนินรายการเวทีความคิดสถานีวิทยุ 96.5 MHz

ช่วงที่ 4 (15.40 - 16.00 น.): Talk หัวข้อ “Move to Forword : การวิจัย&พัฒนา เพื่อยกระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแพทย์ขั้นสูง (ATMPs) และการแพทย์จีโนมิกส์ สู่ผู้นำทางการแพทย์ระดับเอเชีย”

โดย
นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ - ผู้อำนวยการ สวรส.

ห้องย่อยที่ 5 ห้องแกรนด์บอลรูม 2
13.00 – 16.00น. “มาตรฐาน SNOMED CT กับระบบการเบิกจ่ายค่าบริการสุขภาพ”
 

เสวนาโดย
คุณรชตะ อุ่นสุข   - นิติกรชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมายด้านสวัสดิการรักษาพยาบาล กรมบัญชีกลาง
อ.นพ.ณรงค์ฤทธิ์ มัศยาอานนท์  - รองคณบดีฝ่ายคุณภาพและความเป็นเลิศ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
นพ.ดาวฤกษ์ สินธุวณิชย์  - ผู้เชี่ยวชาญสำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย 
นพ.รัฐ ปัญโญวัฒน์ - ผู้จัดการ สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย

ดำเนินการอภิปรายโดย:
นพ.บุญชัย กิจสนาโยธิน - ผู้จัดการงานวิจัย สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย

DAY 2 เช้า Parallel session (09.00 - 12.00 น.)
ห้องย่อยที่ 1 ห้อง Convention Center
09.00-12.00 น. “ระบบบริการปฐมภูมิ : ทางออกในการรับมือระบาดวิทยา NCD และสังคมผู้สูงอายุ”
 

นำเสนอโดย
นพ.อภิสรรค์ บุญประดับ  - กองสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ กระทรวงสาธารณสุข
ดร.ชูพงศ์ คำจวง  - นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ดร.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์  - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ดร.ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา  - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศ.ดร.อุดม ทุมโฆสิต - สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ดร.นภชา สิงห์วีรธรรม - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นพ.ปรีดา แต้อารักษ์ - สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
นพ.พินิจ ฟ้าอำนวยผล - สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
นพ.ทิณกร โนรี  - มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ

ดำเนินการอภิปรายโดย:
ผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์  - รองผู้อำนวยการ สวรส.

12.00-12.30 น. พิธีปิดการประชุม
โดย นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ - ผู้อำนวยการ สวรส.
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดบนเว็บไซต์ของเรา โปรดศึกษาเพิ่มเติมที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

จัดการความเป็นส่วนตัว
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
(Strictly Necessary Cookies) เปิดใช้งานตลอด

คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของ สวรส เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของ สวรส. ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้