4th Floor, National Health Building 88/39 Tiwanon 14 Road Taradkwan, Muang District Nonthaburi 11000
Font Size
-
+
color contrast
C
C
C
Search
เมนู

ผนึกความร่วมมือองค์กรสุขภาพ-สมาคม อบจ. ร่วม MOU หนุนเพิ่มประสิทธิภาพถ่ายโอน รพ.สต.ฯ สู่เป้าหมาย “ประโยชน์สูงสุดเพื่อประชาชน”

          รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 250 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีหน้าที่และอำนาจดูแลและจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542 มาตรา 17(19) และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (ฉบับที่ 2) กำหนดให้กระทรวงสาธารณสุขถ่ายโอนสถานีอนามัย โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลทั่วไปให้แก่ อปท. ที่มีความพร้อม และในระยะสุดท้ายให้ถ่ายโอนให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เพื่อให้การดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (สอน.) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่ อบจ. เป็นไปตามหลักการกระจายอำนาจ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การรับประกันความต่อเนื่องของการจัดบริการด้านสุขภาพให้ประชาชน และการพัฒนาคุณภาพของการบริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิที่สอดคล้องกับบริบทของ
แต่ละพื้นที่อย่างแท้จริง

          สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย จึงร่วมกับองค์กรด้านสุขภาพ 8 องค์กร ประกอบด้วย กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสถาบันพระบรมราชชนก (สบช.) ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) สานพลังบูรณาการถ่ายโอนภารกิจ สอน. และ รพ.สต. ให้แก่ อบจ. ทั้งนี้ MOU ดังกล่าว เป็นความร่วมมือที่หวังให้เกิดการขับเคลื่อนและบูรณาการการถ่ายโอนภารกิจของ สอน. และ รพ.สต. ให้แก่ อบจ. เป็นไปอย่างราบรื่น ไร้รอยต่อ ตลอดจนพัฒนาการบริการให้สอดคล้องกับความต้องการในพื้นที่ และประชาชนได้รับบริการอย่างมีคุณภาพ โดยมีเป้าหมายเดียวกันคือ ประชาชนจะได้ประโยชน์สูงสุดเป็นสำคัญ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2566 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE) จ.ขอนแก่น 

          ผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ผู้แทนองค์กรร่วมลงนามความร่วมมือฯ ในครั้งนี้ กล่าวว่า การกระจายอำนาจด้านสุขภาพให้กับท้องถิ่น โดยเฉพาะกรณีการถ่ายโอน รพ.สต.ฯ เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อบริบทของการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรด้านสุขภาพ ซึ่งตามบทบาทและภารกิจของแต่ละองค์กร สามารถเป็นอีกแรงสำคัญในการสนับสนุนให้การกระจายอำนาจด้านสุขภาพเกิดประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์กับประชาชนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้บทบาทของ สวรส. ใน MOU นี้ เน้นสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนา สอน. และ รพ.สต. ที่ถ่ายโอนไปยัง อบจ. รวมถึงการพัฒนาระบบและกลไกที่เกี่ยวข้องให้เกิดประโยชน์กับประชาชนมากที่สุด ซึ่ง สวรส. พร้อมที่จะสนับสนุนทางด้านวิชาการเพื่อให้เกิดการพัฒนาเชิงระบบโดยมีข้อมูลเชิงประจักษ์จากงานวิจัยเป็นฐานการตัดสินใจให้กับผู้กำหนดนโยบายเป็นสำคัญ    

          ขณะที่องค์กรด้านสุขภาพอื่นๆ จะสนับสนุนการขับเคลื่อนตามบทบาทและภารกิจของแต่ละองค์กร โดยกระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจ สอน. และ รพ.สต. ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสถานที่ คน เงิน สิ่งของ และอื่นๆ รวมถึงให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สนับสนุนด้านงบประมาณในหลากหลายรูปแบบอย่างเต็มที่ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ สนับสนุนระบบการแพทย์ฉุกเฉินและการส่งต่อทั้ง
ทางบก ทางน้ำและทางอากาศ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สนับสนุนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ และเชื่อมโยงนโยบายชาติสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมในพื้นที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชน และสถาบันพระบรมราชชนก สนับสนุนการผลิตและการต่อยอดบุคลากรสาธารณสุขเพื่อรองรับการดำเนินงานของ สอน. และ รพ.สต. ที่ถูกถ่ายโอน

รูปภาพเพิ่มเติม

แสดงความคิดเห็น

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดบนเว็บไซต์ของเรา โปรดศึกษาเพิ่มเติมที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

จัดการความเป็นส่วนตัว
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
(Strictly Necessary Cookies) เปิดใช้งานตลอด

คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของ สวรส เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของ สวรส. ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้