4th Floor, National Health Building 88/39 Tiwanon 14 Road Taradkwan, Muang District Nonthaburi 11000
Font Size
-
+
color contrast
C
C
C
Search
เมนู

ข่าว/ความเคลื่อนไหว

26.01.2024
603 Views

สวรส. เปิดเวทีระดมความเห็นเครือข่ายนานาชาติ เร่งผลักดันระบบหลักประกันสุขภาพ บนฐานงานวิชาการ เพื่อการเข้าถึงและเป็นธรรมทางสุขภาพของประชากรข้ามชาติ

ในการประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลปี 2567 หรือ Prince Mahidol Award Conference: PMAC 2024 ภายใต้หัวข้อหลัก “ภูมิรัฐศาสตร์ ความมั่นคงของมนุษย์ และความเสมอภาคทางสุขภาพ ในยุคแห่งวิกฤตการณ์หลากมิติ: Geopolitics, human security and health equity in an era of polycrises ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-27 ม.ค. 2567 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) และองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) จัดประชุมวิชาการย่อย (side meeting) หัวข้อ “Strategies to Address Health Inequity and Promote Inclusive Health Systems for Migrants: Lessons from Malaysia, Singapore, and Thailand, with Potential Applications to Other Countries” ซึ่งเป็นประเด็นเกี่ยวกับกลยุทธ์การจัดการกับความไม่เสมอภาคด้านสุขภาพและการส่งเสริมระบบสุขภาพแบบครอบคลุมสำหรับผู้ย้ายถิ่น: บทเรียนจากประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับประเทศอื่นๆ
25.01.2024
2831 Views

สวรส. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีฯ 2568

ถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ด้านระบบสุขภาพที่สามารถนำไปใช้แก้ปัญหาด้านระบบสุขภาพในเชิงระบบได้อย่างครอบคลุม และสามารถนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้ทันต่อบริบทและสถานการณ์ รวมถึงความท้าทายในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นต่อปัญหาสุขภาพของประชากรไทยอย่างรวดเร็ว ผันผวน และซับซ้อนมากขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ภายใต้ขอบเขตการวิจัยที่มุ่งเน้นการยกระดับความมั่นคงทางสุขภาพของประเทศให้พร้อมรับโรคระบาดระดับชาติโรคอุบัติใหม่ และโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)
04.01.2024
551 Views

สวรส.-นิด้า ผนึกภาคีเปิดเวทีระดมคิด กำหนดทิศทาง ‘ระบบสุขภาพปฐมภูมิ’ ก้าวสู่สุขภาวะครบส่วน-ถ้วนหน้า

การมุ่งเน้นไปที่การสร้างรากฐานของระบบสุขภาพอย่าง “ระบบสุขภาพปฐมภูมิ” ให้มีความเข้มแข็ง เป็นหนึ่งในทิศทางที่ประเทศไทยกำลังก้าวเดินไป โดยมีพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ 2562 เป็นเสมือนเข็มทิศ เพื่อนำพาให้ประชาชนทุกคนก้าวไปสู่การมีสุขภาวะดีแบบองค์รวม ผ่านกลไกที่สำคัญนั่นก็คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตลอดจนความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ด้านการพัฒนาการเข้าถึงบริการสาธารณสุข ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ที่บัญญัติไว้ใน มาตรา 55
04.01.2024
540 Views

ทบทวน 1 ปี ‘ถ่ายโอน รพ.สต. ไป อบจ.’ สำรวจเส้นทาง ปัญหา ความท้าทาย และก้าวต่อไปด้วยเข็มทิศจากงานวิจัย

ช่วงเดือนนี้ของปีที่แล้วถือเป็นจุดเปลี่ยนผ่านที่สำคัญในการปรับโฉมระบบสาธารณสุขปฐมภูมิของไทย เนื่องจากได้กลับมาเดินหน้าถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) อีกครั้ง หลังสะดุดและหยุดชะงักไปบางช่วง ฉะนั้นในวาระครบขวบปีของการถ่ายโอน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) จึงร่วมกับ สำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ (สวค.) และ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาโนบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับฟังความคิดเห็น “1 ปี รพ.สต. ในมือ อบจ. กับก้าวต่อไปในอนาคต” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย “ผลกระทบของการกระจายอำนาจ รพ.สต. สู่ อปท. ต่อระบบสุขภาพปฐมภูมิ: กรณีศึกษานโยบายสามหมอ ใน 5 จังหวัด”
19.12.2023
382 Views

สวรส.ร่วมกับคณะเภสัช มหิดล จัดประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ "First ASEAN Pharmacokinetic Boot Camp

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ "First ASEAN Pharmacokinetic Boot Camp โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, ดร.จุไรรัตน์ พรหมใจ ผู้จัดการงานวิจัย สวรส., รศ.ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, Prof.Yuichi Sugiyama และ ดร.ภญ.ทมยันต์ พฤกษะริตานนท์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวในช่วงพิธีเปิดการประชุม ย้ำถึงความสำคัญของการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเภสัชจลนศาสตร์ เพื่อเป็นพื้นฐานที่ถูกต้องในการศึกษาวิจัยพัฒนารูปแบบของยา รวมถึงยาใหม่และผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร วัตถุเสพติด ของกลุ่มอุตสาหกรรมยา หน่วยงานกำกับดูแลด้านยา ฯลฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 100 คน ระหว่างวันที่ 19-21 ธ.ค. 2566 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดบนเว็บไซต์ของเรา โปรดศึกษาเพิ่มเติมที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

จัดการความเป็นส่วนตัว
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
(Strictly Necessary Cookies) เปิดใช้งานตลอด

คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของ สวรส เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของ สวรส. ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้