4th Floor, National Health Building 88/39 Tiwanon 14 Road Taradkwan, Muang District Nonthaburi 11000
Font Size
-
+
color contrast
C
C
C
Search
เมนู

ประวัติความเป็นมา

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

เป็นองค์กรของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. 2535 พร้อมๆ กับการจัดตั้งสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยมีโครงสร้างองค์กรและการบริหารที่เน้นความคล่องตัว เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายในการจัดการความรู้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบสุขภาพได้ (Better Knowledge Management for Better Health Systems)

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง

 1. สำรวจ ศึกษาและวิเคราะห์ทางวิชาการต่าง ๆ เพื่อวางเป้าหมาย นโยบายและจัดทำแผนโครงการและมาตรการต่างๆ ในการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศ

 2. ประสานงานกับหน่วยงานด้านนโยบายและแผนของรัฐบาล และหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดนโยบายการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุข รวมทั้งการนำผลการวิจัยไปใช้ในการกำหนดนโยบายและแผน

 3. สนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุขของภาครัฐและภาคเอกชนและส่งเสริมความร่วมมือการวิจัยระบบสาธารณสุขระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนนานาประเทศ รวมทั้งดำเนินการวิจัยด้านระบบสาธารณสุขที่มีความสำคัญตามนโยบายและไม่มีหน่วยงานวิจัยอื่นดำเนินการ

 4. สนับสนุนการเพิ่มสมรรถนะในการเลือก การรับ และการถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ตลอดจนการจัดการโครงการลงทุนและโครงการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการเลือก การรับ และการถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยีจากต่างประเทศ เพื่อให้ได้วิทยาการและเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม

 5. บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความรู้และผลงานวิจัยและวิชาการสาธารณสุขแก่หน่วยงานของรัฐ เอกชน และสาธารณชน

บริหารงานโดยคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานของรัฐและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งสิ้น 17 คน มีหน้าที่ในการดูแลนโยบาย และกำหนดทิศทางการดำเนินยุทธศาสตร์/แผนการวิจัยระบบสาธารณสุขของ สวรส. ให้สัมฤทธิผลตามพันธกิจ

คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ประกอบด้วย

กรรมการโดยตำแหน่ง ได้แก่

 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(ประธาน)

 • ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(รองประธาน)

 • ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 • ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 • ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 • ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

 • ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

 • เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 • ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(เลขานุการ)

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (แต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรีได้แก่

 • ศาสตราจารย์ ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ์

 • นางดวงตา ตันโช

 • ศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์ ศิลป์จารุ

 • ศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล

 • ศาสตราจารย์ บรรเจิด สิงคะเนติ

 • นายพัลลภ ศักดิ์โสภณกุล

 • นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา

ทำเนียบผู้อำนวยการของ สวรส. จนถึงปัจจุบัน

ลำดับ ชื่อ-สกุล ผู้อำนวยการ วาระ ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
1 นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 2 ก่อตั้ง - พ.ศ. 2541 ประวัติ
2 นพ.วิพุธ พูลเจริญ 2 พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2547  
3 นพ.ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล - พ.ศ. 2547- พ.ศ. 2549 ประวัติ
4 นพ.กิตตินันท์ อนรรฆมณี - พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2550 รักษาการ
5 นพ.พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 2 พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2556  
6 ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล - พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2557  
7 นพ.ภูษิต ประคองสาย - พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2558 รักษาการ
8 นพ.พีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์ 1 พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2561  
9 นพ.นพพร ชื่นกลิ่น 2 พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2566 ประวัติ
10 ผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์ - ก.ค. 2566 - ก.ย. 2566 รักษาการ
11 นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ - ต.ค. 2566 - ปัจจุบัน  
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดบนเว็บไซต์ของเรา โปรดศึกษาเพิ่มเติมที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

จัดการความเป็นส่วนตัว
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
(Strictly Necessary Cookies) เปิดใช้งานตลอด

คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของ สวรส เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของ สวรส. ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้